Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida rekisteröityjä.
Tällä tietosuojaselosteella rekisterinpitäjä täyttää informaatiovelvoitteen.

Tilitoimisto Fokus Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Tilitoimisto Fokus Oy
Y-tunnus: 0833272-0
Temmeksentie 12
90400 Oulu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Somppi
Temmeksentie 12,
90400 OULU
Puh. 044 311 2001

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas- ja/tai työsuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin pitämisen tarkoitus on yrityksen asiakastietojen hallinnointi, työnantajavelvoitteiden täyttäminen, laskutus, informointi ja palvelus- sekä asiakassuhteiden ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää omaan käyttöön tilastointia varten sekä yrityksen kehittämiseen ja kohdennettuun tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Yritys tai yhteisö, jota henkilö edustaa
  • Sähköposti- ja postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Laskutukseen tarvittavat tiedot
  • Tilinumero

Rekisterinpitäjä noudattaa EU tietosuoja-asetuksen minimiperiaatetta eli tietojen keräys rekisteröidystä tapahtuu vain siinä laajuudessa kuin se rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi on tarpeellista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaiden kanssa tehtyjen toimeksiantojen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn henkilötietoja ei myydä, vuokrata tai luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa vain seuraavissa tapauksissa:

  • Perintään ja laskutukseen liittyvät asiat
  • Lainsäädännön asettamat vaatimukset työnantajavelvoitteiden täyttämiseksi
  • Tapauskohtaisesti lainsäädännön niin edellyttäessä

Tietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain rekisterinpitäjän määrätyillä työntekijöillä.

Käytössämme on tarpeelliset tekniset ja sisäiset tietoturvakeinot henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä sopimusmenettelyt ja huolellisuus alihankkijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän määrättyjen työntekijöiden käsiteltävissä ja ylläpidettävissä. Sähköisiä tietoja säilytetään lukitussa tilassa olevalla tietovälineellä ja tietojenkäsittelyjärjestelmät on suojattu virustorjuntaohjelmin, palomuurein ja salasanoin.

Sähköiset rekisterit kolmannen osapuolen hallinnoimassa palvelinhotellissa:
kolmannen osapuolen kanssa on tehty kirjalliset sopimuksen tietojen säilyttämisestä ja salaamisesta sekä muista vaadituista vastuualueista.

Kaikki järjestelmät ja laitteet, joissa rekisteritietoja on tallennettuna, säilytetään lukituissa tiloissa, joissa on sähköinen kulunvalvonta.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee esittää kirjallisesti, suomen kielellä ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Tilitoimisto Fokus Oy / Niina Somppi
Temmeksentie 12
90400 Oulu
tai sähköpostiin 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröity voi vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
Vaatimus tulee esittää kirjallisesti, suomen kielellä ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Tilitoimisto Fokus Oy / Niina Somppi
Temmeksentie 12
90400 Oulu
tai sähköpostiin 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.